اين مطلب رو از لينك زير ترجمه كردم: http://www.tcu.gov.on.ca/eng/adultlearning/faqs.html

سوالات متداول:


1- برنامه حمايتي بريجينگ انتاريو (OBPAP) چيست؟

برنامه حمايتي بريجينگ انتاريو (OBPAP) بودجه كمكي تا سقف 5000 دلار براي پوشش مستقيم هزينه هاي تحصيل (شهريه، كتاب و لوازم) براي شركت كنندگاني كه مورد پذيرش OSAP نيستند... تامين ميكند.


2- چه كساني واجد شرايط هستند؟

دانش آموختگان كشورهاي ديگر كه نياز مالي دارند در صورتيكه در برنامه آموزشي بريج MCI  زير ثبت نام كرده و واجد شرايط زير باشند مي توانند تقاضاي كمك هزينه OBPAP  نمايند:

- در حال تحصيل

- تاييد شده غير OSAP

- بهره مند از كمك هزينه MCI يا در حال حاضر و يا در گذشته

- شروع دوره  بين اول آوريل 2011 تا آخر مارس 2012 باشد.

- مشغول در كالج هاي ملي ، دانشگاه ها و يا موسسه ميچنر

اين كمك هزينه محدود به هزينه هاي شهريه، كتب و لوازم كه توسط موسسه برگزار كننده دوره بريج اعلام مي شوند ميباشد.

3- سقف اين كمك هزينه چقدر است؟

اين كمك هزينه تا سقف 5000 دلار هزينه هاي مستقيم آموزش را پوشش مي دهد.

كمك هزينه OBPAP كمترين ميزان ميان 5000 دلار و هزينه مربوط به شهريه، كتب و لوازم كه توسط كالج، دانشگاه يا موسسه ميچنر برگزار كننده دوره اعلام مي شود مي باشد.

بيشترين ميزان قابل پرداخت براي هر دوره آموزش بريج در سوال 19 شرح داده شده است.


4- ميزان نياز مالي چگونه تعيين مي شود؟

كمك هزينه OBPAP بر مبناي نياز مالي دانش آموز تعيين مي شود.موسسه برگزار كننده اين دوره با توجه به ميزان نياز دانش آموزان اين مقدار را اعلام مي كند.

دانش آموزاني كه ميزان نياز مالي آنها برآورد شده است واجد شرايط دريافت اين كمك هزينه براي تامين مخارج آموزشي خود ميباشند.


5- چه چيزهايي تحت پوشش قرار مي گيرند؟

همانگونه كه قبلا گفته شد اين بودجه هزينه هاي آموزش شامل هزينه شهريه، كتب و لوازم را كه توسط موسسه برگزار كننده اعلام مي شود پوشش ميدهد.


6- اين هزينه چگونه پرداخت مي شود؟

اين بودجه در اختيار موسسه آموزشي شما قرار ميگيرد و از طريق موسسه آموزشي بين دانش آموزان تقسيم مي شود.


7- آيا من ميتوانم پس از پايان دوره بريجينگ درخواست اين كمك هزينه را نمايم؟

خير. درخواست براي اين كمك هزينه بايد پيش از آغاز دوره بريجينگ يا در حين آن صورت پذيرد.


8- آيا كمك هزينه OBPAP مخارج روزانه و هزينه رفت و آمد را پوشش مي دهد؟ آيا مي توان از اين كمك هزينه براي مخارج گزينش و ثبت نام (از قبيل PLAR ، آزمون مهارت زبان انگليسي، واكسيناسيون و گواهي عدم سوء پيشينه) استفاده كرد؟

خير. اين كمك هزينه تنها هزينه هاي مستقيم آموزشي (شهريه، كتاب و لوازم) را كه بايد شركت كنندگان اين دوره بپردازند پوشش مي دهد.


9- آيا با وجود اينكه موسسه آموزشي من هزينه هاي كتاب و لوازم دوره بريج مرا تامين ميكند، ميتوانم از كمك هزينه OBPAP نيز استفاده كنم؟

خير.


10- آيا مي توان بيش از يك بار از اين كمك هزينه استفاده كرد؟

خير.


11- برنامه آموزشي بريجينگ من شامل دوره هايي مي شود كه مجموعا بيش از يك سال طول مي كشند. با توجه به اينكه من تنها يك بار مي توانم از اين كمك هزينه استفاده كنم، مخارج سالهاي بعد را چگونه بايد تامين كنم؟

از آنجايي كه شركت كنندگان تنها يك بار مي توانند از اين كمك هزينه استفاده كنند و از سويي گاهي دوره هاي بريجينگ بيش از يك سال به طور مي انجامند، موسسات آموزشي مي توانند بيشترين ميزان اين كمك هزينه سال 12-2011 را به شركت كنندگان اختصاص دهند تا هزينه هاي سال آينده آنان نيز تحت پوشش قرار گيرد.


12- آيا همزمان با وجود بهره مندي از كمك هزينه هاي ديگر (نظير Bursaries  يا scolarship) كه هزينه هاي شهريه، كتاب و لوازم را پوشش ميدهند مي توان از OBPAP نيز استفاده كرد؟

بله. اما در اين صورت ابتدا بايد وضعيت كمك هزينه هاي ديگر مشخص شود و مقداري از هزينه ها كه با كمك هزينه هاي ديگر تامين نشد، با OBPAP تامين شود.

براي مثال هنگاميكه يك شركت كننده كه شرايط دريافت 5000 دلار را داراست، كمك هزينه ديگري به مبلغ 3500 دلار از موسسه خود دريافت كند، ابتدا بايد كمك هزينه 3500 دلاري براي تامين مخارج آموزشي منظور شود و 1500 دلار بقيه مي تواند از كمك هزينه OBPAP تامين شود.

نمي توان به طور همزمان از هر دو كمك هزينه OBPAP و OSAP استفاده كرد. (براي جزئيات بيشتر سوالات 17و 18 را مطالعه نماييد.)


13- اگرچه سقف اين كمك هزينه 5000 دلار است، در صورتيكه مخارج مستقيم آموزشي من برابر با 8500 دلار باشد چه مقداري مي توانم به عنوان اين كمك هزينه دريافت نمايم؟

در اين صورت شما مي توانيد از تركيبي از كمك هزينه ها استفاده نماييد. ابتدا 3500 دلار كمك هزينه موسسه شما صرف تامين مخارجتان مي شود و 5000 هزار دلار باقي مانده توسط كمك هزينه OBPAP تامين مي شود. براي ديدن بيشترين مقدار كمك هزينه OBPAP در قبال برنامه هاي آموزشي بريجينگ، به سوال 19 مراجعه نماييد.


14- اگر يكي از درسها را رد شوم چه اتفاقي مي افتد؟

اگر دوره آموزشي بريج شما شامل چندين درس مي شود، بايد هزينه گذراندن دوباره آن درس را شخصا بپردازيد.اگر آموزش بريج شما تنها شامل يك درس باشد، بايد براي گذراندن دوباره دوره، هزينه بپردازيد.

كمك هزينه بريج تجديد پذير نيست.

15-  اگر من يك درس را رها كنم چه اتفاقي مي افتد؟

اگر دوره شما شامل چندين درس باشد، بايد براي گذراندن دوباره درسي كه رها كرده ايد هزينه بپردازيد. اگر دوره شما تنها شامل يك درس باشد نيز بايد براي گذراندن دوباره آن، هزينه بپردازيد.

شركت كنندگاني كه از كمك هزينه OBPAP براي پرداخت شهريه دروس استفاده كرده و سپس از گذراندن دوره بريج منصرف مي شوند، بايد مقدار باقي مانده از كمك هزينه را كه مصرف نشده است به موسسه باز گردانند.


16- آيا اگر بخواهم برنامه آموزشي بريج خود را تغيير دهم، همچنان مي توانم از OBPAP استفاده نمايم؟

خير. هدف از كمك هزينه OBPAP كمك به شركت كنندگان براي دسترسي به آموزشهايي است كه براي تمرين مهارتهاي از پيش آموخته شركت كنندگان وضع شده اند. بنابراين كمك هزينه OBPAP  نميتواند صرف آموزش دوباره شركت كنندگان در برنامه هاي ديگر آموزشي شود.


17- من در يك برنامه آموزشي بريج OSAP ثبت نام كرده ام. ميتوانم به جاي وام دانشجويي از OBPAP استفاده نمايم؟

خير.


18- من مجبور بودم كه به منظور تامين هزينه هاي دوره بريج از وام دانشجويي OSAP استفاده كنم. چرا ديگر دانش آموزان با استفاده از برنامه OBPAP از آموزشهاي بدون هزينه يا با هزينه كم بهره مند مي شوند؟

كمك هزينه OBPAP تنها شامل دانش آموزاني مي شود كه در برنامه هاي آموزشي بريج غير OSAP ثبت نام كرده اند.

از آنجا كه وامهاي دانشجويي OSAP پس دادني هستند، دانشجويان OSAP مشمول مزايايي مي شوند كه در مجموع از ميزان كمك هزينه OBPAP بيشتر مي شود. براي نمونه دانشجويان برنامه هاي دو ترمي و سه ترمي به ترتيب مي تواننداز طريق كمك هزينه دانشجويان انتاريو (OSOG)  ساليانه وامي به حداقل مقدار 7300 دلار و 10950 دلار دريافت نمايند.

دانشجويان با درآمد پايين مي توانند از وامهاي بلاعوض ايالتي براي تامين مخارج تحصيل و زندگي خود بهره مند شوند.

همچنين وامهاي OSAP در مدت زماني كه شما مشغول تحصيل در دوره هاي بريج هستيد مشمول سود نمي شوند.


19- كداميك از برنامه هاي آموزش بريج MCI در سال 12-2011 مشمول كمك هزينه OBPAP مي شوند و بيشترين مقدار اين كمك هزينه چقدر است؟

ليست تمام كالجها و موسساتي كه اين تسهيلات را ارائه ميكنن با ميزان كمك هزينه هريك در ليستي در صفحه اصلي آورده شده كه من ديگه اينجا نمينويسمش.


20- چطور مي توانم اين كمك هزينه را بگيرم؟

اين كمك هزينه را مي توانيد از دفتر مالي موسسه آموزشي خود دريافت كنيد.

اگر شما واجد شرايط دريافت اين كمك هزينه باشيد، اين بودجه به موسسه آموزشي شما داده مي شود و صرف مخارج تحصيل مستقيم شما مي شود. مقدار باقي مانده اين بودجه به شما داده مي شود تا صرف كتابها و لوازم اضافي مورد نياز شما شود.


21- مخارجي موسسه آموزشي من برايم تعيين كرده است از سقف ميزان كمك هزينه OBPAP تعيين شده در ليست سوال 19 بيشتر است. آيا امكان دارد كه موسسه، اين سقف را افزايش دهد تا هزينه هاي آموزشي من جبران شود؟

خير. هر دانشگاه/كالج و يا موسسه ميچنر موظف است برنامه دقيق و به موقع خود را به وزارت شهروندي و مهاجرت (MCI)  ارائه كند. دانشجوياني با شرايط فوق الذكر بايد با دفتر كمك مالي موسسه خود تماس بگيرند تا تعيين شود كه آيا واجد شرايط دريافت شكلهاي ديگر كمك مالي هستند يا خير.

بعنوان راه جايگزين، موسسه مي تواند كمك هزينه هاي ديگري براي دانشجويانش در نظر بگيرد تا ميزان كمك هزينه OBPAP مورد نياز را كاهش دهد.


22- من در آوريل 2011 يك دوره آموزشي بريج را شروع كردم و تمامي هزينه ها را در ابتدا پرداخت كردم. آيا من واجد شرايط دريافت كمك هزينه OBPAP  هستم؟ اگر بله، آيا اين كمك هزينه به جاي موسسه آموزشي مستقيما به من پرداخت خواهد شد؟

دوره هاي آموزش بريج در جريان كه پس از اول آوريل 2011 شروع شده اند،‌واجد شرايط دريافت كمك هزينه OBPAP هستند. اگر شما در دوره آموزش بريج مورد تاييد MCI ثبت نام كرده ايد و صلاحيت دريافت كمك هزينه OBPAP را داريد، اين كمك هزينه براي جبران هزينه هاي پرداختي شما به شما پرداخت خواهد شد. 


23- آيا دوره دوم مشمول دريافت OBPAP مي شود؟

خير.


24- آيا دانشجوياني كه وام دانشجويي خود را نگرفته اند يا وام آنها مسكوت شده است مي توانند از تسهيلات OBPAP استفاده كنند؟

خير.


25- آيا من واجد شرايط دريافت وام بدون بهره در طول مدت شركت در دوره هاي بريج غير OSAP مورد تاييد MCI هستم؟

با دفتر كمك مالي موسسه خود يا سرويس ملي وام دانشجويي در 4514-815-888-1  تماس بگيريد تا معين شود كه بهترين حالتي كه مي توانيد در دوره آموزش بريج خود از وامهاي دانشجويي بهره مند شود چيست.

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ساعت 20:51  توسط پرنده مهاجر  | 

فايل نامبر دومم كه اومده بود. يه ماه بعد از كي اي پي زنگ زدن كه كانادا ازت گواهي عدم سوء پيشينه خواسته. رفتم يه دفتر پليس +10 درخواست دادم. بيشتر از بيست روز طول كشيد تا گواهي رو برام پست كردن. يه هفته هم ترجمه اش وقت گرفت. اواخر تير بود كه مدرك ترجمه شده رو تحويل دفتر كي اي پي دادم.

حالا منتظرم كه مديكال بياد. اميدوارم مشكلي پيش نياد و چشمم به جمال مديكال روشن شه. معمولا وقتي مديكال مياد يعني اينكه پرونده تاييد شده و ويزا صادر خواهد شد.

فكر ميكنم ديگه تا آخر زمستون ويزام بياد. اما تصميم دارم تا آخر ارديبهشت كه هوا گرم ميشه صبر كنم و آخر ارديبهشت بار و بنديل رو ببندم و بندازم رو دوشم و اي پرنده مهاجر برو كه رفتيم.

از اين قضيه انتخابات مجلس كه تو اسفنده هم هيچ بوي خوشي به مشام نميرسه. حتي بعضيا احتمال جنگ داخلي ميدن. اميدوارم سر سالم به كانادا برسونم.

با اين حساب تا ترك ايران حدود هشت ماه فرصت دارم. هرچي زمان تا لحظه موعود كمتر ميشه آدم استرس بيشتر ميگيردش.

نميدونم تو كانادا چه شغلي بايد پيدا كنم. 

مدرك مهندسي مكانيكمون رو كه قبول ندارن. بايد يه امتحان خفن بدي و سابقه كار جور كني تا جواز كار به عنوان مهندس مكانيك بگيري. 

براي پذيرش دانشگاه هم كه بايد مقاله ژورنال داشته باشي كه من تو دوران دانشجويي نجنبيدم و نتونستم مقاله بدم.

يه راه هست كه اميدوارم جواب بده. شركت توي دوره هاي فني حرفه اي شيش ماهه تو كانادا و پيدا كردن كار از اون طريق. ميخام تو دوره هاي تعمير لوازم خانگي شركت كنم و از يه مهندس مكانيك تبديل بشم به يه تعميركار لوازم خانگي. داستان جالبي ميشه.

اميدوارم زودتر مديكالم بياد كه حداقل خيالم از اين طرف راحت بشه.

+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ شهریور۱۳۹۰ساعت 16:27  توسط پرنده مهاجر  | 

از ارديبهشت كه آخرين پست رو نوشتم يه سري اتفاقات افتاد كه تو پست قبلي يكيشون رو نوشتم. توي اين پست و پست بعدي هم در همين باره مي نويسم.

ميخام بگم كه به فري چه گذشت.

فري كه زودتر از من مداركش رو ارسال كرده بود، فايل نامبر اولش اومده بود اما با وجود اينكه فايل نامبر دوم من اومد، فايل نامبر دوم فري نيومد. بعد از يه مدت اداره مهاجرت واسه فري ايميل زد كه شما امتياز لازم رو نداريد. برق از كله هر دوتامون پريد. قضيه از اين قرار بود كه فري روي پنج امتيازي كه از طريق اقامت عموش تو تورنتو بدست مياورد حساب كرده بود. عموي فري با باباش از مادر جدا بودن. كانادا هم همين قضيه رو بهونه كرده بود و پرونده رو رد كرده بود. حالا واسه فري دو تا راه مونده بود. يا امتياز آيلتس بالاتري بگيره و يا با يه دختر ليسانسه ازدواج كنه. 

راه دوم خيلي پر دردسر به نظر مي اومد. فري شروع كرد براي آيلتس خوندن اما امتياز لازم رو نتونست بگيره. بنابراين رفت سراغ راه دوم.

هي اين در و اون در زديم كه يه كيس مناسب پيدا كنيم كه حاضر به ازدواج صوري براي گرفتن ويزا باشه. اما هرچي بيشتر گشتيم كمتر نصيبمون شد تا اين كه شركت كي اي پي كه كاراي مهاجرتمون رو انجام ميده به فري زنگ زد كه چه نشسته اي كه ما يه كيس پيدا كرديم.

هفته پيش فري رفت با طرف حرفاشونو زدن و به توافق رسيدن. ولي يه مشكل ديگه وجود داره. بايد تاريخ عقد قبل از رد شدن پرونده فري باشه تا وانمود بشه كه اين ازدواج به خاطر گرفتن ويزا نبوده. حالا فري و همدستش ! دارن دنبال يه محضر ميگردن كه حاضر بشه تاريخ عقد رو براي ارديبهشت بزنه. منم چند جا خبر گرفتم اما پيدا نكردم.

اميدوارم كاراي فري درست بشه. تنهايي رفتن خيلي سخته!

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۴ شهریور۱۳۹۰ساعت 7:4  توسط پرنده مهاجر  | 

قيمت طلا گويا قرار نيست متوقف بشه. توي يه ماه گذشته قيمت طلا نزديك چهل پنجاه درصد رشد داشته و همچنان هم داره ميره بالا.

حالا اين وسط غصه اينكه من مجبورم پولام رو به دلار توي بانك نگه دارم تا بتونم گواهي مالي بدم يه طرف. (اين گواهي مالي ما هم كه معلوم نيست كي ازمون ميخان. همينجوري موندم لنگ در هوا !!)

 بدتر از اون اينكه يه مقداري پول كم داشتم تا حسابم به حد مورد نياز برسه. به همين خاطر يه ماه پيش از فري پول قرض كردم. فري كه پول نقد نداشت و پولاش رو سكه خريده بود و نميخاست طلاهاش رو به پول تبديل كنه هفت تا سكه طلا بهم داد و قرار شد كه منم همون هفت تا سكه رو بهش پس بدم. هفت تا سكه با قيمت 435 هزار تومن ازش گرفتم. الان كه من دارم اين پست رو مينويسم سكه دونه اي 630 هزارتومنه. يعني روي هر سكه دويست هزار تومن ضرر كردم. يعني به جاي سه ميليون بايد چهار ميليون و چهارصد و ده هزار تومن پس بدم.

اينجوري شد كه طلا بدجوري بهم خيانت كرد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ شهریور۱۳۹۰ساعت 20:35  توسط پرنده مهاجر  |